nhd712193

GOLD H4 Long

Giá lên
nhd712193 Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)

Gold đang nằng trong vùng Demand. Các chỉ báo động lượng RSI, Stoch đều nằm sâu trong vùng quá bán.


DXY cũng đang nằm trong ngưỡng kháng cự, RSI và Stoch nằm trong vùng quá mua.

-> Buy Gold giá hiện tại (1323), SL 1320, TP 1332.
Bình luận:
Điểm SL không phù hợp với H4. ATR cho biên độ giá vào tầm 5u nên SL sẽ dời về 1318.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.