TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Các mốc đã được chỉ rõ trong biểu đồ. Ae có thể theo dõi nếu giá phá vỡ tam giác thì sẽ có biến động mạnh.
Mốc hỗ trợ Fibonacci, mức hỗ trợ tháng 10, và đường hỗ trợ xu hướng. Và xu hướng giảm giá dừng lại sau khi chạm mốc hỗ trợ này. Và đặt mục tiêu giá tăng từ vị trí này có thể khả thi, có 3 mục tiêu cho kịch bản:
1492 tại mức hỗ trợ và kháng cự
1505 tại cạnh tam giác và fibonacci 1.618.

Nếu mốc 1462 bị phá vỡ với một cây nến mạnh khung H4 thì giá sẽ giảm và hướng tới mốc hỗ trợ chính của vàng tại 1402

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.