Dautusieude_Official

GOLD: GÓC NHÌN DÀI HẠN BAY CAO VÀ XA

Giá lên
Dautusieude_Official Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Tối đem qua với thanh khoản hơn 1 tỷ USD từ các quỹ Gold lớn, Gold đã chạm móc đỉnh cũ 2019 2070.
Tâm lý tiếp theo vẫn là mua sau nhịp giảm và mục tiêu dài hạn là 2.140
Vùng mua tích cực: 2020 - 2030
Giới hạn thua lỗ: 1995.

Chúc các bạn may mắn!
Bình luận:
Update: Xem bài phân tích tiếp theo, thị trường đang quay xe

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.