GKFXPrimeVN

Chiến lược buy Gold đến 14/12/2018

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Dựa vào phân tích kỹ thuật, kết hợp với sự sụt giảm trên thị trường ck Hoa Kỳ, tối nhận định Gold sẽ tăng mạnh và đạt $1257/oz
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.