triple1trading

GOLD: Xu hướng tăng ngắn hạn

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Gold theo xu hướng tăng trong ngắn hạn đến vùng kháng cự 1950.
Buy theo xu hướng
SL: 1925

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.