Dautusieude_Official

GOLD: MÔ HÌNH VDV M15

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Góc nhìn kỹ thuật khung M15 cho thấy Gold đang hình thành mô hình vai phải ở khung M15.

Sell: 1944
SL: 1951
TP 1925

Chúc các bạn thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.