NgBinhMinh

GOLD Tiếp Tục Tăng Trở Lại Nếu Vượt Qua $.1727

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Continues To Rise If Crossing $ .1727


VN
-------
Mẫu hình khung 1d là mẫu hình Tam Giác Đối Xứng
- Mua lại khi vượt $.1726 (Vượt qua một nêm giảm khung 4h)
- Bán ra : $.1760 là target của nêm 4h
- Bán ra : $.1800 là target của tam giác đối xứng khung 1d .
- Dừng lỗ : Một khi quay lại 1688 sẽ hủy bỏ hoàn toàn cơ hội tăng giá .

US
-------
The 1d frame pattern is a Symmetrical Triangle pattern
- Redeem when surpassing $ .1726 (Overcoming a wedge reduction frame 4h)
- Sell: $ .1760 is the target of wedge 4h
- Sell: $ .1800 is the target of the symmetrical triangle 1d.
- Stop loss: Once returned to 1688 will completely cancel the opportunity to increase prices.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.