LinhPham15

GOLD tham khảo 20/08/2021

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD chờ sell xuống trong ngày
GOLD h1 gia vẫn đang sideway. Trong ngày hôm nay các trader có thể tiếp tục sell xuống khi gia hồi về vùng 1789 một lần nữa , SL: 1796, TP:177
cả nhà muốn tham khảo thêm có thể liên hệ zalo : 0392453887
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.