King_Eagle_Forex

Ngày 30/05/2021: Dự báo hướng đi của Gold

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
AE Tham khảo chiến lược và coment xem có ai trùng máu không nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.