eaabram

Vàng canh MUA vùng 1292 1293

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Canh mua vàng vùng 1292 , 1293 nhưe trên biểu đồ, chốt trước 11h đêm tại 1296
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.