nhannt10598

Tín hiệu tích cực cho Gold trong tuần sau

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Trong tuần này nhiều ngày liên tiếp Gold có giá đóng cửa trên mây ichimuko, và đồng thời cũng đã có giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1750 - 1766.
Tổng hợp các chỉ báo giao động đều cho thấy đang có sự điều chỉnh cho một đảo chiều theo trend lên.
Dự báo giá sẽ quây đầu về vùng 1840 và điều chỉnh một chút sau đó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.