Tran_Hieu

VÀNG HÌNH THÀNH MÔ HÌNH SÓNG WW 31/12

CAPITALCOM:GOLD   Gold
Có thể tạo mô hình sóng WW
vàng lên 183x
mn canh sell khi vàng quay lại trong trend
dừng lỗ trên đỉnh cũ sóng 5
TAGET 176X
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.