PhamLocFx

Mua cổ phiếu Goldman Sachs

Giá lên
NYSE:GS   Goldman Sachs Group, Inc. (The)
Xu hướng giảm đã kết thúc, giá hình thành xu hướng tăng mới và tạo mô hình tam giác tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.