HungPK

HDG Siêu cổ phiếu

Giá lên
HOSE:HDG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
HDG đánh giá là con hàng cơ bản tăng trưởng tốt, vs dòng tiền chung của ngành xây dựng và các dự án điện mặt trời.
Cp vượt đỉnh.
Khuyến nghị:
- kê gom: 30 cutloss: 37.5
- Target: 35
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.