HOSE:HNG   CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
Chờ breakout khỏi tam giác mục tiêu phá đỉnh, chạm 15.6 mình chốt lời đợi chỉnh vào tiếp
có Vol đột biến, phân kỳ MACD
tỷ lệ RR 1:3.8 sl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.