Kenny_NZ

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
75 % cổ phiếu 25 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 25% | 1 IDJ 25% | 1 HNG 25% | 1 KBC 25% | 1
14
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
44698
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
88550
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13866
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
86486
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
27742
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
41121
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
43132
543
1791
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
87150
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
69
69
52
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
136569
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
57
77
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11846
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4609
245
2481
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
72
120
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
459
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
339435
53
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
27340
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2017
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
134
127
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
176
22
114
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư