HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Mở lệnh: 54.4k
- Lý do: fomo theo giá thép
+ Mua tại nến búa (pinbar) :bật lên từ gáp với thanh khoản cao.
+ Mua theo trend tăng: Week > day
Quản lý rủi ro:
- Cắt lỗ : 5.5 % (Giảm tỷ tron5ng 1/2) giá cắt xuống ema10 với thah khoản cao).
- TP: 3R (62.2k)
Thời gian chạy giá: 30 ngày
==tobeconinue..
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.