LeMinh_300QG

Tìm thời điểm mua vào

Giá lên
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Theo phương pháp phân tích của mình, HSG đã đạt các tiêu chí quan trọng như: tỉ lệ Nợ/Vốn chủ, biên an toàn,... Tìm thời điểm mua vào thích hợp nữa là hoàn hảo để đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.