tannq121

HSG: 42.4K - 4.6.2021

Giá lên
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
- Mở vị thế mua: 42.400đ
+ Lý do mua: theo sóng giá thép (đang khang hiếm trên thị trường - ảnh hưởng bởi covi, các nhà máy ngưng sx, thép rất khang hiếm).
+ Mua theo xu hướng: tuấn > ngày (dòng tiền vào rất mạnh - theo dòng tiền).
-Quản trị rủi ro
- Cắt lỗ : 7% (dưới điểm pivot)
- Chốt lãi tại 52.2 (3R).
-Hiên tại: dời điểm cat lỗ tại giá về giá mua (Rist = 0%)

Thời gian chạy giá: 4 tuần (1 tháng kể từ ngày mở vị thế).
Vùng giá giao động: (7%).
========Theo doi tiep==========
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.