HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VN-CTCP
HVN có xu hướng chính là Giảm. Đang trong trend tăng ngắn hạn. Có 2 kịch bản như sau:
1. Sẽ tăng đến 35.700 nếu vượt qua được các ngưỡng sau: 35k. Nếu tại đây phát ra phân kỳ thì khả năng cao sẽ tăng lên luôn 36k4 (Xác suất này thấp do phá trend giảm trong khi xu hướng giảm chính vẫn chưa xuất hiện đảo chiều). Vì vậy sau khi tăng đến 35k7 sẽ hồi thẳng 34k2.
2. Sẽ hồi về 34k7 sau đó bật nhẹ lên lại nhầm mong chờ đường DEMA là hỗ trợ cứng. Nếu ứng sẽ bật lên & đi theo kịch bản 1
3. Sẽ hồi thẳng về 34k2 thậm chí sâu hơn để mong tạo ra phân kỳ đổi xu hướng từ giảm chính sang tăng chính
Nhìn chung là tỉ lệ lời lỗ đang là 5:5. Nhấm chừng nếu theo kịch bản 1 thì tìm điểm bán ra. Còn theo kịch bản 2 & 3 thì nên tìm cách thoát ra sớm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.