HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VN-CTCP
- Biểu đồ tuần : Cấu trúc tăng
- Kế hoạch mua, 25/1/2022
+ Giá mua: 23.3
+ Giá cắt lỗ: 21.9
+ Giá chốt lời: 28
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.