nhucanhxd

ICX/USDT_Góc nhìn spartan

nhucanhxd Cập nhật   
BINANCE:ICXUSDT   ICON / TetherUS
Tổng quan:
1. Xu hướng tăng
2. Thỏa mãn các điều kiện HT spartan (1->4)
3. Other: 2 pinbar + rising three methods

Entry: 0.39
SL: 0.36
TP: 0.51

Notes:
Priority 01: Risk/reward ratio & win rate
Priority 02: psychology (moderation)
Priority 03: %Risk
-ALWAYS PUT SL-
Bình luận:
Target 1_DONE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.