HOSE:IDI   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Giá Break qua điểm pivot là cở hội mua tuyệt vời! Với khối lượng lớn dòng tiên đổ vào nhiều kỳ vọng giá sẽ break quả điểm pivot để đạt mục tiêu. Hãy nhanh tay kẻ lỡ chuyến đò
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.