Kenny_NZ

Idj có 2 tín hiệu phân kỳ

Giá lên
HNX:IDJ   IDJ VIETNAM INVEST
Tỷ lệ RR 3
Mục tiêu phá đỉnh cũ

Bình luận