tenluagroup

IOTXBTC, kỳ vọng nho nhỏ

Giá lên
tenluagroup Cập nhật   
BINANCE:IOTXBTC   IoTeX / Bitcoin
IOTXBTC đã phá lên, kỳ vọng 640sts nha anh em.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
target 640 mà nó phi lên tận 740
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.