AnalysisEagle8x

JNJ Cổ phiếu nên mua

Giá lên
NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
Tôi vừa mua cổ phiếu này vì sự ổn định.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.