SonLe_Trader-It-Noi

MUA Chỉ Số JP225 - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
FX:JPN225   Chỉ số Nikkei 225
- Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pullback xong
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá đã chạm StopLoss tại 38465
Kết quả: Lỗ (-1R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.