Linh_Invest

Cổ phiếu thực phẩm có mức tăng trưởng ổn định!

Giá lên
NYSE:K   Kellanova
Công ty Kellogg, cùng với các công ty con, sản xuất và tiếp thị đồ ăn nhẹ và thực phẩm tiện lợi.

Công ty đã có nhiều năm tăng trưởng doanh thu ổn định và dự kiến sẽ còn tiếp tục trong tương lai.
Tý suất cổ tức 3.5% mỗi năm là một con số đáng mong chờ.
Tăng trưởng cổ phiếu trong 3 năm, 5 năm và 10 năm lần lượt là: 26%, 36% và 47%

Cổ phiếu đã chính thức phá vỡ kênh giá giảm kéo dài từ cuối năm 2022 và thiết lập kênh giá tăng mới.
Mua quanh 68 | Mục tiêu chốt lời ở 72 | Dừng lỗ khi giá đóng dưới 66.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.