FXNHANQUA

Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - mã ck KBC

Giá lên
HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
- buy 38.75 - 36.4

- stoploss: kết tuần đóng dưới 36 --> cắt lệnh.

- take profit: follow plan.

Goodluck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.