GhostTraderIndexs

Xu hướng dài hạn sắp tới KOUS

NYSE:KO   Coca-Cola Company (The)
Nên mua tích trữ từ bây giờ đến vùng giá 50-51 trong đợt chi trả cổ tức
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.