dinhchien

LINAUSDT - Giảm theo Supertrend, RSI và Keltner 23/1/2022

Giá xuống
BINANCE:LINAUSDT   LINA / TetherUS
- Khung 4 giờ: Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ: RSI, High/Low Pivot, Keltner channels.
...RSI giảm khi vượt xuống 30 (Giảm).
...High/Low Pivot: Đáy sau thấp, Đỉnh sau thấp (Giảm).
...Keltner Channels giảm khi nến vượt xuống Lower 3.
- Vào lệnh ở Lower 1 khi nến vượt từ trên xuống.
Hệ thống đã trừ 0.06% hoa hồng theo Binance future.
Tác giả đang sử dụng giao dịch tự động thực tế.
Rủi ro: 1% tài khoản.
Risk/reward: 1/1.5.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.