BINANCE:LITUSDT.P   LIT / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
lại là mô hình bẫy, lần này là LIT, đồng thời cũng là mô hình 2 đáy trong xu hướng tăng.
Bình luận:
TP1: 4.45 TP2: 4.56 TP3: 4.77
SL: 4.05
Bình luận:
TP 4: 5 TP 5: 7+
Bình luận:
chạm TP1 và TP2 ngay sau khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.