longsonvn

LPB 9/4/24: Phiên tăng trần vượt nền giá

Giá lên
longsonvn Cập nhật   
HOSE_DLY:LPB   NHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
Kết thúc phiên 9/4/24, LPB tăng trần vượt qua nền giá tích lũy từ đầu tháng 2/24 và đóng cửa cao nhất phiên.

Điểm mua không vượt quá mức giá đóng cửa hiện tại (18.55) do đó trong phiên 10/4/24 cổ phiếu tăng vượt lên tiếp sẽ vượt quá vùng giá mua tốt.

Chúng tôi đã tham gia một phần vị thế ở cổ phiếu này trong phiên hôm nay.
Giao dịch đang hoạt động:
Cổ phiếu vẫn đang hoạt động tốt và phù hợp để tiếp tục nắm giữ.
Giao dịch đang hoạt động:
Cổ phiếu vẫn đang hoạt động tốt nhưng chúng tôi quyết định bán 1/3 vị thế tại đáy và nắm giữ phần còn lại của vị thế tiếp tục theo dõi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.