CryptoStation

✳️ Litecoin (Feb 22) Sẽ pump mạnh sớm

Giá lên
BINANCE:LTCBTC   Litecoin / Bitcoin
#LTC/BTC (Binance)
Mua : 0.0075 - 0.0077
Bán : 0.008 - 0.0085 - 0.009 - 0.01 - 0.011 - 0.012 - 0.013
Dừng lỗ : 0.0069

#LTC $LTC #LTCBTC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.