ThanhThaoMC

29/05 LTCUSD Cơ hội để Short

Giá xuống
BITSTAMP:LTCUSD   Litecoin
LTCUSD Kết thúc bước sóng thứ 3
EN: 113
SL: 125
TP1: 93
TP2: 83
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.