mayquanxi

Elliott wave cho xu hướng tăng

Giá lên
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
Cơ hội mua vẫn còn cho những ai chập chân, target1 340 tại FIb mở rộng 0.618, target2: 400 Fib 0.786
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.