AndrewHo95

WYCKOFF .LITECOIN 2 KỊCH BẢN DÀI HẠN

COINBASE:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
228 lượt xem
2
1 hiện nay tín hiệu đầu tiên cho kịch bản giá giảm đã xuất hiện . nhưng cần thêm điều kiện tạo đáy thấp hơn giai đoạn A nữa thì giá sẽ đồng ý cho việc đảo chiều dài hạn như kịch bản A2
2 kịch bản A1 . tăng giá trong bổi cảnh tăng . điều kiện tăng giá chiếm xác suất cao hơn bởi vì giá được tạo bởi đà tăng phá được upthrust của giai đoạn B . tuy nhiên . không thể xác nhậ đây là biểu đồ tăng giá . nếu giá muốn tăng phải đáp ứng yêu cầu phá được giai đoạn autorally thì mới xác nhận được đó là biểu đồ giá tăng . sau khi tạo breakout ra khỏi autorally thì đợi giá backup trở lại autorally hoặc upthrust thì mớ vào lệnh . volume tạo breack out phải đáp ứng được sự hợp lý của kết quả tạo nến . nếu tạo falls break out thì giá có thể về sâu hơn

Bình luận