F186

LUNA/BUSD mục tiêu xuống 0.00002?

Giá xuống
Sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ 0.0002 trên khung 15M. Với góc nhìn phân tích kỹ thuật, các mức hỗ trợ kết hợp Fibo thì BINANCE:LUNABUSD sẽ tiếp diễn biến theo chiều đi xuống mức thấp hơn, đó là mức 0.00002.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.