MichaelDuc

LUNC xác nhận mẫu hình SHS khung H4 - Giá có thể tiếp giảm thêm

Giá xuống
LUNC đã xác nhận mẫu hình SHS trong khung H4. Giá sẽ có thể tiếp tục retest lại quanh ngưỡng 0.00024 - 0.00025 rồi sau đó tiếp tục đà giảm về quanh 0.00016, 0.00011 và xa hơn là 0.00008. Tồi tệ nhất có thể quay lại điểm bắt đầu tại 0.00005.
Anh cả BTC vẫn đang trong quá trình Downtrend. Rất khó để alt coin có thể tăng trưởng tốt được.
Quan sát thêm!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.