bobbiboy8x

MKRUSDT sàn Binance

Giá xuống
BINANCE:MKRUSDT   MKR / TetherUS
tác giả đề xuất lệnh sell như hình

Dừng lỗ và chốt lời đầy đủ là yên tâm để đó

Chúc may mắn ngày đầu tuần !

PP sử dụng: Bẫy giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.