boobooboobooboo

hệ thống 1

Giá xuống
BINANCE:MKRUSDT   MKR / TetherUS
hai đường EMA cắt nhau đợi giá lên và đạp nó xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.