thietat3

Có thể mua vào 1 ít

Giá lên
HOSE:MSH   CTCP MAY SONG HONG
Đây là 1 c.ty tốt để đầu tư ngắn hạn.. giá sẽ còn tăng nữa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.