thietat3

Có thể mua vào 1 ít

Giá lên
HOSE:MSH   CTCP MAY SONG HONG
Đây là 1 c.ty tốt để đầu tư ngắn hạn.. giá sẽ còn tăng nữa