Vinh7979

xưu hướng tăng cho mirosotf

EUREX:MSTF1!   MICROSOFT FUTURES
bạn nghĩ nó sẽ tăng tới đâu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.