Cowboyyy

Những cổ phiếu hot tháng 4 này. Gọi tên THẾ GIỚI DI ĐỘNG

HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Nhìn vào chart tuần:
Hãy để ý đến 3 chỉ báo MFI , RSI , MACD
Chart Daily:
Cảnh Báo: Tổng kết:
Phương Án 1: Chọn kế hoạch như hình. Khả năng vào lệnh 50%. Tỉ lệ dính cắt lỗ 50%.
Phương Án 2: Khả năng vào lệnh 25%. Tỉ lệ dính cắt lỗ 25%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.