BlackBull_Markets

NAS100 có đang bị bốc hơi????

BLACKBULL:NAS100   US 100 Cash CFD
Có phải Nas100 đang mất dần đà đi xuống? Chỉ số RSI đã hạ nhiệt xuống các mức đã thấy trước đây, tuy nhiên giá trị cao hơn rất nhiều.
Hành động giá này có thể báo hiệu điểm đảo chiều cho các cổ phiếu công nghệ.

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.