GameonVentures

NEBL, H4, Mua

Giá lên
BINANCE:NEBLBTC   None
Mua và đặt SL ở đường xanh, mua 1 phần ở đường màu đỏ cho 1 chu kỳ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.