GKFXPrimeVN

Chiến thuật nào cho cổ phiếu NETFLIX

NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc
Cổ phiếu NFLX đang di chuyển và tạo mô hình điểm xoay quan trọng, Tại đây sẽ có 2 chiến thuật dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Tìm buy 300, mục tiêu 330-350

Tìm sell 275, mục tiêu 250-230

Kết luận: Đây là cổ phiếu có khả năng tạo lợi nhuận tốt khi nhà đâu tư nắm bắt chiến thuật này.