GKFXPrimeVN

Chiến thuật nào cho cổ phiếu NETFLIX

NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc
Cổ phiếu NFLX đang di chuyển và tạo mô hình điểm xoay quan trọng, Tại đây sẽ có 2 chiến thuật dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Tìm buy 300, mục tiêu 330-350

Tìm sell 275, mục tiêu 250-230

Kết luận: Đây là cổ phiếu có khả năng tạo lợi nhuận tốt khi nhà đâu tư nắm bắt chiến thuật này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.