NYMEX:NGF2022   Henry Hub Natural Gas Futures (Jan 2022)
khung 4h, xu hướng chính đang tăng, xác định điểm mua bán ở khung 1h
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.