GKFXPrimeVN

NIKE - Phá cản mạnh 6 tháng với 3 lần test? Liệu NIKE làm được!!

Nike (NYSE:NKE)  
NYSE:NKE   Nike
Đang trong kênh xu hướng tăng rõ rệt từ cuối 2017, NIKE 2.65% đang dần phục hồi từ sau sự kiên năm 2015 (TQ phá giá đồng NDT), tuy nhiên mức cản ở giá $70 là rất mạnh và NIKE 2.65% đã test cản này 3 lần tính từ đầu năm 2018 đến nay. Giá đỉnh của NIKE 2.65% là $135 (2015), mọi thứ như đang trở lại, giá cổ phiếu của NIKE 2.65% đã hồi phục được $20 sau gần 1 năm rưỡi cố gắng.

Sắp tới đây, ngày 1-6-2018. Cổ phiếu NIKE 2.65% sẽ chia cổ tức với mức chia: $0.2/cp, dự kiến giá sẽ tăng đến cuối tháng này và giảm sau đợt chia cổ tức, để rồi qua tháng mới nhận báo cáo tài chính tốt mà phá cạn ở mức giá $70. NIKE 2.65% sẽ trở lại mạnh mẽ.

Mã CP: NKEUS
Giá CP hiện tại: $71
Ngày chốt danh sách: 01/06/2018
Mức chia: $0.2/cp
Mức sinh lời: 390% (khi giá tăng $5)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.