JackieHup

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU NKG THEO SÓNG VS CUP HANDLE

HOSE:NKG   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Dự đoán NKG sẽ bật tăng từ 41 đạt target 45-49 và sau đó lùi về lại quanh mức giá 37
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.